Getir Nederland B.V. Privacyverklaring Website

Laatste update: 28 mei 2021

 

Getir Nederland B.V. en gelieerde ondernemingen (hierna ook: "Getir", “wij”, “ons” of "onze") respecteren uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website (“Website”).

Mobiele App Privacyverklaring raadplegen.

Indien u vragen over deze Privacyverklaring heeft of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring vindt.

 

Inhoudsopgave

Wij raden u aan de volledige Privacyverklaring te lezen. Mocht u een onderdeel van deze Privacyverklaring willen raadplegen dan kan dat door gebruik te maken van de onderstaande links.

 

Wie zijn wij?

Getir is een on-demand bezorgdienst die haar klanten de mogelijkheid biedt producten te kopen die rechtstreeks aan huis worden bezorgd. Wanneer u onze producten wil bestellen kunt u gebruik maken van onze App, die u hier App Store en hier Google Play Store kunt vinden.

 

Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, zoals uw naam, adres, e-mailadres en gegevens over uw interactie met onze Website.

Indien wij gebruikmaken van externe dienstverleners om bepaalde diensten en functies van onze Website te leveren, of wanneer wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken indien u ons daarvoor toestemming geeft, zullen wij u hierover nader informeren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Getir en waarom?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens met ons te delen wanneer u gebruikt maakt van onze Website. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze Website vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede uw communicatievoorkeuren en informatie over uw verzoek.

Wij gebruiken deze gegevens om met u te kunnen communiceren en uw verzoek in behandeling te nemen, bijvoorbeeld om uw sollicitatie af te handelen.

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, worden bepaalde gegevens automatisch van uw apparaat of webbrowser verzameld. Deze gegevens omvatten: uw IP-adres en uw interactie met de Website, inclusief informatie over de interactie tussen uw toestel en onze Website en welke pagina’s u heeft bezocht en op welke links u heeft geklikt.

Door deze gegevens te verzamelen krijgen wij meer inzicht in de bezoekers van onze Website, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze Website hen interesseert. Deze gegevens gebruiken wij voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden om de kwaliteit en de relevantie van onze Website te verbeteren.

Wij verzamelen deze gegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring en onder het kopje “Cookies en vergelijkbare technologieën” van deze Privacyverklaring.

 

Verzamelt Getir ook persoonsgegevens van kinderen?

Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden moet u minimaal 18 jaar oud zijn om onze App te downloaden en te kunnen gebruiken. Wij verkopen geen producten aan kinderen, wel kunnen we kinderartikelen aan volwassenen verkopen.

 

Met wie deelt Getir mijn persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

 • onze gelieerde ondernemingen:, Getir Turkije (Getir Perakende Lojistik A.Ş.), Getir Duitsland (Getir Germany GmbH), Getir Frankrijk (Getir France SAS) en Getir Verenigd Koninkrijk (Getir UK Limited);
 • onze externe dienstverleners en partners die persoonsgegevens verwerken namens Getir bijvoorbeeld voor het beheer en onderhoud van onze Website of voor andere doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. Met ieder van deze partijen hebben wij passende verwerkersovereenkomsten gesloten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • bevoegde rechtshandhavingsinstanties, autoriteiten/toezichthouders, overheidsinstanties, gerechtelijke instanties of andere derden voor zover dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of toepasselijke wet- en regelgeving en/of (ii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden;
 • een potentiële koper ((inclusief zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een voorgenomen aankoop, fusie of overname of overdracht van (een gedeelte) van ons bedrijf of activa;
 • andere derden waarvoor u toestemming heeft verleend.

 

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, dit is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend (i) als we deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, (ii) wanneer wij voor de verwerking een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy, of (iii) wanneer u toestemming heeft gegeven hiervoor. In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in verband met de naleving van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zullen wij u dit tijdig kenbaar maken en u informeren of de verstrekking van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (alsmede over de mogelijke gevolgen indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zullen deze belangen doorgaans betrekking hebben op het beheer van onze Website en het met u kunnen communiceren voor zover dit nodig is om onze diensten aan u te leveren en voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen, zoals om uw vragen te kunnen beantwoorden, of om onze Website te verbeteren. Buiten de gerechtvaardigde belangen die beschreven zijn in deze Privacyverklaring, kunnen wij ook andere gerechtvaardigde belangen hebben en indien van toepassing zullen wij u hierover tijdig informeren.

Indien u vragen heeft - of meer informatie wenst over de wettelijke grondslag waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren - neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje Contactgegevens van deze Privacyverklaring.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking technologieën (gezamenlijk, “Cookies”) om persoonsgegevens over u te verzamelen en verwerken. Voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken, waarom en hoe u deze Cookies kunt beheren, raadpleeg onze Cookieverklaring.

 

Hoe beveiligt Getir mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat in verhouding staat tot het risico dat de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt.

 

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Omdat wij, onze externe dienstverleners en partners wereldwijd opereren, zullen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn ("derde landen").

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar derde landen doorgegeven, zijn wij verplicht om te garanderen dat de persoonsgegevens onderhevig zijn aan een beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is en deze Privacyverklaring.

Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit, de implementatie van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen, op grond waarvan zij verplicht zijn de persoonsgegevens die zij verwerken van in de EER woonachtige betrokkenen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze modelovereenkomsten zijn op verzoek beschikbaar. We hebben gelijksoortige beschermingsmaatregelen geïmplementeerd voor onze externe dienstverleners en partners. Verdere informatie is beschikbaar op verzoek.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens om uw onze diensten te kunnen aanbieden en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke-, fiscale- of administratieve verplichtingen.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, zullen wij deze aggregeren, wissen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-ups), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van enige verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens desondanks langer bewaren indien dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van technologieën op basis van algoritmen en geautomatiseerde besluitvorming om onze diensten te verlenen, op basis van real-time besluitvormingsproces of op basis van analyses of categorisering van het gebruik van onze dienst. Wij zullen echter geen geautomatiseerde beslissingen nemen over een individu wanneer dit juridische of vergelijkbare significante gevolgen zou hebben voor de betrokkene, tenzij het (i) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst, (ii) of op grond van de voorafgaande toestemming van de betrokkene, of (iii) indien dit vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage
  U hebt het recht om ons te vragen naar een overzicht van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op rectificatie: uw gegevens corrigeren
  U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze incompleet of onjuist zijn. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op gegevenswissing: uw persoonsgegevens verwijderen
  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit recht om vergeten te worden is van toepassing indien: wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verzameld; u uw toestemming voor verwerking ervan intrekt; u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor onze eigen gerechtvaardigde belangen of voor gepersonaliseerde commerciële berichten; uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt; of toepasselijke wet- en regelgeving Getir verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. Voor informatie over de bewaartermijn van uw gegevens, zie onder het kopje Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren van deze Privacyverklaring. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken: u bent van mening dat de persoonsgegevens onjuist zijn; wij verwerken de gegevens onrechtmatig; wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u wilt graag dat we ze bewaren om ze te gebruiken in een juridische procedure; u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor onze eigen gerechtvaardigde belangen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op dataportabiliteit: uw gegevens overdragen
  U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om, vanwege redenen betreffende een specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken de verwerking van persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van en rechtsvordering. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en ons te vragen beslissingen te laten nemen door een persoon. Om gebruik te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht om een klacht in te dienen
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullend heeft u het recht om u af te melden voor marketing en communicatie uitingen die we versturen. Dit recht kun u uitoefenen door (i) onderaan in de e-mails op “afmelden” of “opt-out” te klikken. Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u eveneens ten alle tijde het recht om uw toestemming in trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.

Wij beantwoorden alle verzoeken van individuen die hun privacyrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring updaten in verband met veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze Privacyverklaring updaten, nemen we passende maatregelen om u hierover te informeren. We zorgen voor uw goedkeuring op alle materiële wijzigingen en waar nodig conform alle toepasselijke wetgeving.

U kunt aan de datum bovenaan deze Privacyverklaring zien wanneer deze Privacyverklaring oorspronkelijk is gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Mocht u vragen of zorgen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens of uw privacyrechten willen uitoefenen, neem dan contact met ons op via: (i) privacy@getir.com en (ii) Weteringschans 165C, 1017 XD Amsterdam.

Getir Nederland B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.