GEBRUIKSVOORWAARDEN GETIR

 

1.Wat staat er in deze Gebruiksvoorwaarden?

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de toegang en het gebruik, hetzij als gast of als geregistreerd gebruiker, van de website https://www.getir.com/nl (de "Website") en op de Nederlandse versie van de Getir-app, die gedownload kan worden in de App Store App Store of de Play Store Google Play Store (de “App”), alsmede op alle overeenkomsten ten aanzien van het gebruik van de Website en de App. Lees voordat u de Website en de App gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bestemd voor gebruikers van de Website en de App in Nederland.

 

2. Onze gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen

2.1. De Website en de App worden geëxploiteerd door Getir Netherlands B.V. (hierna: “wij", “onze", “ons"), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende in Weteringschans 165C, 1017 XD Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82163057, en door de aan ons gelieerde partijen ("Gelieerde Partijen").

2.2. U kunt contact met ons opnemen per e-mail op het volgende adres: hoi@getir.com of telefonisch met onze klantenservice op [+31 208080154].

 

3. Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en gebruik van de Website en de App

3.1. Door gebruik te maken van de Website en de App aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en verklaart u dat u deze zult naleven. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan dient u geen gebruik te maken van de Website of de App.

3.2. Toegang tot de Website en de App wordt verleend op tijdelijke basis; wij behouden ons het recht voor de toegang te allen tijde geheel naar eigen inzicht te weigeren of op te schorten.

 

4. Overige voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

4.1. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten verwijzingen naar de volgende aanvullende voorwaarden die eveneens op uw gebruik van de Website en de App van toepassing zijn:

(a) Onze Privacyverklaring voor de Mobile App .

(b) Onze Cookieverklaring voor de Mobile App, die informatie bevat over de op onze App toegepaste trackingmethodes.

(c) De Privacyverklaring voor de Website .

(d) De Cookieverklaring voor de Website Website, die informatie bevat over de op onze Website toegepaste trackingmethodes, waaronder cookies.

(e) Onze Gebruiksvoorwaarden en Servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de aanschaf van producten via de App.

 

5. Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen

5.1. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Wij streven ernaar wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden binnen een redelijke termijn voordat deze in werking treden bekend te maken. Wijzigingen in deze Voorwaarden treden in werking binnen een redelijke termijn na de bekendmaking daarvan of, indien dit zich eerder voordoet, nadat u gebruik maakt van de Website en de App na de wijziging van deze Voorwaarden.

 

6. Wijzigingen in de Website en de App

6.1. Wij behouden ons het recht voor de Website en App van tijd tot tijd aan te passen of te wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten. Wij garanderen niet dat de content van de Website of App te allen tijde actueel is; er rust geen enkele verplichting op ons om de content te actualiseren of te onderhouden.

 

7. Opschorting of beëindigen van de Website en App

7.1. De Website en de App worden op tijdelijke basis en kosteloos beschikbaar gesteld.

7.2. Wij garanderen niet dat de Website en de App, of de content daarvan, te allen tijde zonder onderbrekingen beschikbaar is. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Website en de App geheel of gedeeltelijk om commerciële of operationele redenen opschorten of beëindigen. Wij doen ons best u tijdig van elke opschorting of buitengebruikstelling op de hoogte te stellen, en in dat geval zo snel als redelijkerwijs mogelijk.

7.3. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Website en de App op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en de overige toepasselijke voorwaarden en dat zij deze eveneens naleven.

7.4. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer de Website of de App op enig moment gedurende enige tijd om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

 

8. Overdracht van onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden aan derden

8.1. Wij hebben onbeperkt het recht onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden, de overeenkomsten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en onze diensten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. U geeft hierbij onvoorwaardelijk toestemming voor de in voorgaande volzin bedoelde overdracht. U hebt echter het recht uw gebruik van de Website en de App, en elke overeenkomst die u met ons bent aangegaan en de door ons verleende diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij wij u berichten dat deze overdracht van onze rechten en verplichtingen plaatsvindt in het kader van een overgang van onze onderneming.

 

9. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers in Nederland

9.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers in Nederland. Wij doen geen uitspraak over de geschiktheid voor of beschikbaarheid van de op of via onze Website en App beschikbare content in andere landen. Indien u buiten Nederland woonachtig bent, lees dan de desbetreffende, op uw locatie toepasselijke voorwaarden.

 

10. Gegevens over uw Account

10.1. Alle door u als onderdeel van onze veiligheidsprocedures gekozen gebruikersnamen, wachtwoorden of andere gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. Het is niet toegestaan deze bekend te maken aan derden.

10.2. Wij hebben het recht uw account op onze App te allen tijde te deactiveren en gebruikersnamen of wachtwoorden te blokkeren, ongeacht of deze door u zelf zijn gekozen of door ons zijn toegekend, indien u, geheel naar ons eigen redelijke oordeel, de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

10.3. Indien u weet of vermoedt dat een ander persoon beschikt over uw gebruiksnaam of wachtwoord, dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen via het e-mailadres hoi@getir.com.

 

11. Hoe kunt u gebruikmaken van het materiaal op de Website en App?

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op of met betrekking tot de Website en de App en de content op/in de Website en de App, inclusief maar niet beperkt tot tekst, merk-, handels- en domeinnamen, software, ontwerpen, gegevensbestanden, foto's, logo's, video's en ander beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige content, zijn en blijven ons eigendom of, indien van toepassing, van onze licentiegevers, en berusten exclusief bij ons of, indien van toepassing, onze licentiegevers. Hiertoe behoren tevens auteursrechten, handelsmerken, octrooien, modelrechten, knowhow, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten, exclusieve licentierechten en overige (intellectuele eigendoms)rechten.

11.2. U mag pagina's of andere content van de Website en App of uittreksels daarvan niet kopiëren of downloaden.

11.3. U mag de papieren of elektronische kopieën van materiaal die u op welke wijze dan ook hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en afbeeldingen, foto's, video- of audiofragmenten of grafisch materiaal niet los van de bijbehorende tekst gebruiken.

11.4. Onze hoedanigheid (en die van de aan ons Gelieerde Partijen) als auteurs van de content op de Website en App dient te allen tijde te worden vermeld.

11.5. U mag de content op de Website en App, of enig deel daarvan, niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u daarvoor een licentie hebt gekregen van ons of onze licentiegevers.

11.6. Wanneer u enig deel van de Website of de App afdrukt, downloadt of daarvan een kopie maakt, komt daarmee onmiddellijk een einde aan uw recht om de Website en App te gebruiken en bent u verplicht alle kopieën die u hebt gemaakt naar onze keuze aan ons te retourneren of te vernietigen.

 

12. Informatie over de Website en de App

12.1. De content van de Website en de App wordt uitsluitend beschikbaar gesteld ter algemene informatie, en is niet bedoeld als advies waarop u zich kunt verlaten. Alvorens naar aanleiding van de content op de Website of de App actie of geen actie te ondernemen, dient u deskundig of professioneel advies in te winnen.

12.2. Hoewel wij al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website en de App actueel is, doen wij geen uitspraken en verstrekken wij geen garanties of waarborgen - uitdrukkelijk of impliciet - ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content op de Website en de App.

 

13. Links naar andere websites en apps

13.1. Voor zover de Website en App links bevatten naar andere websites, apps, diensten, bronnen en informatie die worden aangeboden door derden, worden deze links uitsluitend opgenomen ter informatie. Deze links mogen niet worden opgevat als zouden deze websites, apps, diensten, bronnen en informatie die u daarop kunt verkrijgen door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

13.2. Wij oefenen geen enkele zeggenschap uit over de content van andere websites, diensten of bronnen.

 

14. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden schade

14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade (a.) die het gevolg is van (i) het gebruik van de Website en/of de App, (ii) het niet (volledig) beschikbaar zijn of niet veilig beschikbaar zijn van de Website en/of App of onderdelen daarvan, (iii) de content van en informatie op/in de Website en de App (met inbegrip van teksten, foto's, video's, geluidsfragmenten en overige content/informatie), (vi) de door ons aan u geleverde diensten of (b.) die op andere wijze verband houdt met de Website en de App, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Op de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de levering van producten aan u zijn afwijkende aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen van toepassing, welke staan vermeld in onze Servicevoorwaarden.

14.2. Wij wijzen u erop dat de Website en de App uitsluitend voor thuis- en privégebruik beschikbaar wordt gesteld. U verklaart en gaat ermee akkoord de Website en App niet te zullen gebruiken voor commerciële of zakelijke toepassingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst en omzet, misgelopen besparingen en schade voortvloeiend uit verlies van of verminderde productiviteit.

 

15. Persoonsgegevens

15.1. Wanneer u gebruikmaakt van de Website en de App verzamelen wij bepaalde gegevens van u, welke wij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacyverklaring voor, de Privacyverklaring voor de App, de Cookieverklaring voor de Website en de Cookieverklaring voor de App.

 

16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en het is verboden deze aan te brengen

16.1. Wij garanderen niet dat de Website en App vrij zijn van bugs of virussen.

16.2. U bent er zelf verantwoordelijk voor uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform zodanig te configureren dat u toegang hebt tot de Website en de App. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

16.3. U mag de Website en App niet misbruiken door daarin virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige, verstorende of schadelijke materialen/gegevens te introduceren of door te geven. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website en de App, de server waarop de Website en de App zich bevinden of een server, computer of databank die met de Website en de App is verbonden. U mag geen aanvallen plegen op de Website en de App middels een (gedistribueerde) denial-of-service aanval. Het overtreden van deze bepaling is een strafbaar feit. Wij doen aangifte van dergelijke strafbare feiten bij de betreffende autoriteiten en wij verlenen deze autoriteiten onze volledige samenwerking door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding komt uw recht op het gebruik van de Website en de App onmiddellijk te vervallen.

 

17. Regels voor het gebruik van de Website en App

17.1. U mag de Website en App niet gebruiken:

(a) op een wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

(b) op een wijze die onrechtmatig of frauduleus is of die een onrechtmatig of frauduleus doel of gevolg heeft;

(c) om op enigerlei wijze (te trachten) schade toe te brengen aan ons, andere personen of derden;

(d) To bully, insult, intimidate or humiliate any person.

(e) om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat niet voldoet aan de regels voor het gebruik van de Website en App als opgenomen in dit artikel 17;

(f) voor het (laten) verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde advertenties of promotiemateriaal of daarmee vergelijkbare boodschappen (spam);

(g) voor het willens en wetens verzenden van gegevens of het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercodes bevat die bedoeld zijn om de werking van de Website en de App, computersoftware of hardware nadelig te beïnvloeden.

(h) op een manier die schade toebrengt aan de Website en App, onze systemen of beveiliging, of deze verstoort, overbelast, belemmert of aantast of die storend is voor (andere) gebruikers van de Website of de App;

17.2 U gaat er verder mee akkoord:

(a) de Website of de App niet geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, dupliceren, publiceren, kopiëren of te verkopen;

(b) het volgende niet te verstoren, beschadigen, onderbreken of daartoe onbevoegde toegang te verkrijgen:

 (i) enig deel van de Website en App;

 (ii) apparatuur of netwerken waarop de Website en App zijn opgeslagen;

 (iii) apparatuur of netwerken die het eigendom zijn van of worden gebruikt door derden

(iv) any equipment or network or software owned or used by any third party.

(c) Geen geautomatiseerde computerprogramma's, softwareagenten, bots, spiders of andere software of applicaties te gebruiken om de Website en de App of de content daarvan te scannen, kopiëren, indexeren, sorteren of anderszins te exploiteren.

 

18. Regels ten aanzien van het aanbrengen van een link naar de Website en App

18.1. U mag een link naar onze homepage aanbrengen, mits dit op billijke en rechtmatige wijze geschiedt en daardoor geen schade wordt toegebracht aan of misbruik wordt gemaakt van onze goede naam.

18.2. U mag niet op zodanige wijze een link plaatsen op een zodanige wijze dat daardoor enige vorm van associatie, vertegenwoordiging, goedkeuring of onderschrijving van onze kant wordt gesuggereerd waar die niet bestaat.

18.3. U mag geen link naar de Website en App aanbrengen op een website waarvan u niet de eigenaar bent of die u niet exploiteert.

18.4. De Website en App mogen niet op een andere website, app of ander medium worden geframed en u mag geen link aanbrengen naar een ander onderdeel van de Website en de App dan de homepage.

18.5. Wij behouden ons het recht voor de toestemming voor het aanbrengen van links zonder nadere kennisgeving in te trekken.

18.6. De website waarop u de link plaatst moet in alle opzichten voldoen aan de regels voor het gebruik van de Website en App als opgenomen in dit artikel 17.

18.7. Indien u op andere dan de hierboven genoemde wijze een link wenst aan te brengen of gebruik wenst te maken van de content op de Website en de App, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail aan hoi@getir.com.

 

19. Het recht van welk land is van toepassing op geschillen?

19.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (buiten)contractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictregels. De toepasselijkheid van het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2. Alle geschillen tussen u – met dien verstande dat u geen consument bent – en ons ter zake van, voortvloeiende uit of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

 

20. Onze handelsmerken zijn geregistreerd

"Getir" is een geregistreerd handelsmerk van "Getir Perakende Lojistik A.S." Elk gebruik van het handelsmerk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.